Copyrights

Παρακαλώ προσέξατε!

Oτιδηποτε αναφερόμενο σε αυτόν τον δικτυακό τόπο και όλη η προσωπκή εργασία του ερευνητή είναι κατοχυρωμένα απο διεθνείς νόμους πνευματικών δικαιωμάτων από το 2007 και 2008 και κάθε έτος έως σήμερα για ότι άλλες προσθήκες ή επεκτάσεις. Απαγορεύεται οτιδήποτε αντίγραφο για μη προσωπική χρήση. Όποιος χρειάζεται κάποιο μέρος των εργασιών για προσωπική χρήση, είναι ελεύθερος να το αντιγράψει έχοντας υπόψιν του ότι δεν μπορεί να μεταβιβάσει νομίμως σε τρίτο πρόσωπο τις πληροφορίες αυτές ούτε να τις εκμεταλλευθεί εμπορικά. Μπορεί να χρησιμοποιήσει στοιχεία για προσωπικές αναφορές σε επιστημονικά συνέδρια και περιορισμένες εκδόσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, όμως πάντοτε ζητώντας άδεια δημοσίευσης από τον δημιουργό.
Μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί μπορούν να χρησιμοποιούν κάθε κεἰμενο ή σχέδιο αλλά δεν έχουν το δικαίωμα να τα χρησιμοποιήσουν η προωθήσουν ή μεταβιβάσουν για κερδοσκοπικούς λόγους.

Όπως και νάχει, σε κάθε περίπτωση γενικώς ……..
Μία τυπική εξουσιοδότηση χρήσης πληροφοριών απαιτείται από τον συγγραφέα Γ. Σαραντίτη ([email protected]) και σε κάθε περίπτωση πρέπει να αναφέρεται η πηγή των πληροφοριών.
Κάθε λογότυπο η πνευματικό δικαίωμα τρίτων που μπορεί να αναφέρεται σε αυτόν τον τόπο, ανήκει στον νόμιμο ιδιοκτήτη του και υπόκειται στις διεθνείς διατάξεις και όρους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Η μεθοδολογία στην Μυθολογία είναι κατοχυρωμένο λογότυπο και επινόηση. Οτιδήποτε παρόμοιες μεθοδολογίες παρουσιαστούν οι οποίες θα αγγίξουν ή θίξουν τον τρόπο μεθόδευσης καθώς και οποιοδήποτε από τα αποτελέσματα που πηγάζουν απο αυτήν, θα διώκονται ποινικά ως προϊόντα αντιγραφής η κλοπής ή ως προσπάθεια παραποίησης της αρχικής έρευνας.

Ανακοίνωση.
Τα Αξιώματα και νόμοι της ΜοΜ που έχουν εντοπισθεί, δεν αναφέρονται σε αυτό το Σαϊτ, διότι δυστυχώς, έγινε ήδη η πρώτη προσπάθεια αντιγραφής τους και δημοσίευσή τους από Έλληνα επιστήμονα καθώς και επίσης ενός μεγάλου μέρους αυτής της εργασίας. Όλες αυτές οι πληροφορίες και πολύ περισσότερες πρόκειται να δημοσιευθούν σε βιβλίο εντός του 2012. Οι αντιγραφείς δεν μπορούν να κατανοήσουν ότι εκτός της προστασίας του νόμου που μπορεί να απολαμβάνει μία εργασία όπως αυτή, υπάρχει πολύ πιό πολύπλοκη και αλληλένδετη έρευνα με άλλες έρευνες πίσω από αυτήν την εργασία, η οποία αποδεικνύει την αυθεντικότητά της και αποκλείει εύκολα οποιαδήποτε προσπάθεια αντιγραφής ακόμη και αν αλλάξουν με την παράνομη εργασία τους αρκετά σημεία ώστε ίσως να μην μοιάζει με την πρωταρχική εργασία που παρουσιάζεται εδώ.

Copyrights.

Please note!

Everything referred to in this site and all personal work by the researcher is copyright protected under international laws since 2007 and 2008 and for every year until the present as to whatever addendums. Copying for non-personal use is prohibited. Whoever requires part of this work for personal use is free to copy it on consideration that the information contained therein cannot be legally transferred to a third party nor be commercially exploited. Information and data may be used for personal references at scientific conferences and in non-profit limited publications but never unless permission to publish is granted by the author.

Anyway and in any case……
A formal authorization to use the information is always required from the author G. Sarantitis ([email protected]). In all cases, the source of said information must be referred to. Non-profit organizations may use any text or diagram or image but do not have the right to use, relay or transfer any of these in any way for profitable purposes.
Whichever logo, trademark or copyright of third parties is referred to in this site, belong to their legally rightful owners and are subject to the provisions and conditions of their own copyright.
The Methodology of Mythology (MoM ®) is copyright protected. Whatever similar methodologies are presented that touch upon or suggest at the procedures of the above mentioned method as well as to any of the results arising from it, are subject to prosecution as products of plagiarism or intellectual thievery or distortion of the original research and constitute a general breach of copyright.

Important announcement!

The axioms and laws identified by the MoM © are currently not made available in this website because, regrettably, there has already been made an attempt by a “scientist” at plagiarism and at publication which includes a large part of this work. All these items of information and many more are to be published in a book next year (2012).
Ambitious literary pirates cannot comprehend that apart from the protection of the law that a project such as this enjoys, behind this endeavour there is much compound research that has been conducted interactively with other research projects that provides evidence as to its authenticity while easily showing up any attempt at plagiarism, despite efforts made by the illegal copier to alter several points so as for it not to resemble the original work that is presented herein. Moreover, that there is intellectual thievery taking place, can be further ascertained because all this work has already been translated into English and is due for publication shortly.